سامره نصیری سه شنبه 19 تیر 1397 11:28 ق.ظ نظرات ()

خلق را گرچه وفا نیسٖت ولیکن گل من

نه گمان دار که رفتی و فراموش شدی

#شهریار